Regulament Black Friday

Art.1 Organizatorul campaniei promotionale

1.1.      Campania “Black Friday”, desfasurata in perioada 11 Noiembrie 2022 - 13 noiembrie 2022 (“Campania”) este organizata de S.C. TIZOTO S.R.L, denumit in continuare “Casa-Ideala” sau “Organizator”, cu sediul in Salonta, Piata Victoriei, nr.28/A, Romania, cod unic de inregistrare RO33243839, numar de inregistrare la Registrul Comertului J05/897/2014 , reprezentata legal de Laza Gheorhe Romeo, in calitate de Administrator.

1.2.      Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.casa-ideala.ro  pe toata perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale .

1.3.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei Promotionale, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfasurarii

2.1.      Campania se desfasoara pe www.casa-ideala.ro, in perioada 11 Noiembrie 2022 - 13 noiembrie 2022 , si in magazinele Casa-Ideala, in perioada 11 Noiembrie 2022 si cuprinde oferte valabile in aceasta perioada in limita stocului disponibil.

Art.3 Produse participante la Campania Promotionala

3.1.      Obiectul Campaniei Promotionale il reprezinta urmatorul (denumit in continuare “Produsul Campaniei Promotionale”: organizatorul a stabilit codurile produselor participante prevazute in sectiunea din meniu Black Friday si sunt disponibile in stoc limitat pentru achizitionare. Acestea sunt prevazute cu discount-urile aferente acordate de catre organizator.

3.2.      Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta si/sau modifica prezenta Campanie oricand pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea si/sau modificarea va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe site-ul www.casa-ideala.ro. Orice modificare a prezentului Regulament se va realiza prin act aditional” .

Art.4 Modul de desfasurare al Campaniei Promotionale si oferirea Premiului

Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei sau de decide incetarea acesteia inainte de 13 Noiembrie 2022, dezvaluind acest lucru in mod public, prin intermediul site-ului web www.casa-ideala.ro si printr-un act aditional semnat in aceasta privinta, care va fi incarcat ulterior pe site-ul web al campaniei, www.casa-ideala.ro.

Art.5 Litigii

5.1.     Eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele de judecata romane competente.

5.2.     Reclamatiile în legătură cu desfășurarea Campaniei care apar în timpul Campaniei, pot fi trimise în scris sau prin e-mail la contact@Casa-Ideala.ro.

Art.6 Protectia datelor cu caracter personal

6.1. Participarea la Campania Promotionala implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator in vederea desfasurarii Campaniei Promotionale si pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia in legatura cu Campania Promotionala.

6.2. Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia entitatilor implicate exclusiv in organizarea/desfasurarea Campaniei Promotionale.

6.3. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protectia Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarilor automate si crearii de profiluri, dreptul de a depune plangere) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Salonta, Piata Victoriei, nr.28/A, Romania.

6.4. In cadrul Campaniei Promotionale, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Numar de telefon;

(iv) CNP;

(v) Adresa de livrare.

Codul numeric personal, numarul de telefon si adresa de livrareva fi colectat doar in cazul participantilor declarati castigatori, din perspectiva conformarii cu obligatiile fiscale impuse de legislatia aplicabila si doar pentru a putea verifica daca varsta participantilor este conform Regulamentului, la momentul inscrierii in Campaniei Promotionala.

6.5. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Promotionala vor fi prelucrate exclusiv in urmatoarele scopuri:

  (i) organizarea si desfasurarea Campaniei Promotionale;

  (ii) desemnarea si validarea participatilor declarati castigatori;

  (iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului.

6.6. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibila pe www.casa-ideala.ro

Art.7 Litigii

7.1. In cazul unor eventuale dispute aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala, acestea vor fi mai intai solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi inaintat spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.8 Dispozitii finale

8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania Promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, fara a putea fi atrasa in acest caz raspunderea acestuia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.casa-ideala.ro).

8.2. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3. Orice contestare avand ca obiect Campania Promotionala poate fi formulata in scris si depusa la adresa situata in Salonta, Piata Victoriei, nr.28/A, Romania. sau la urmatoarea adresa de email: contact@casa-Ideala.ro.

8.4. Toate prevederile referitoare la frauda, mentionate pe platforma online www.casa-ideala.ro sunt pe deplin aplicabile in ceea ce priveste fraudarea promotiei, iar tentativa de frauda va fi adusa la cunostinta organelor abilitate.

8.5. In cazul in care exista situatii de frauda identificate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula comenzile fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

8.6. Prezentul Regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.casa-ideala.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.casa-ideala.ro.